En ständigt pågående förbättringsprocess
2020-09-23

En ständigt pågående förbättringsprocess

Medarbetarna är självklart Varberg Energis viktigaste tillgång utöver kunderna. I konsekvens därmed är säkerhetsarbetet av yttersta vikt och håller hög klass även vid jämförelser med andra energibolag.

Rutinerna skrivs för att vara tydliga, men hela tiden är den mänskliga faktorn alltid en osäkerhet. Lokaltidningens skriverier nyligen, där anställda ”larmade om brister i säkerhetsrutinerna”, ger en ensidigt skev bild av sakernas tillstånd. Många medarbetare – ingenjörer, drifttekniker och chefer – känner inte igen sig i den framställningen.

Vi tillämpar ett internt rapporteringsverktyg. Det är hjärtat i en ständigt pågående förbättringsprocess för att fånga upp kritik, påpekanden om brister och risker i rutiner och säkerhetsanvisningar. Både medarbetare och chefer rapporterar i det systemet. Sådant som kräver snabba insatser tas omgående om hand, medan annat kan hanteras mera långsiktigt.

Tidningsartikeln återger ett antal incidenter som ryckts loss ur sitt sammanhang. Troligen för att förstärka kritiken.

Energibolagen i dag jobbar med risker av varierande slag. Allvarliga felgrepp kan utgöra hot mot liv och hälsa. Därför måste säkerheten sättas främst. En av driftteknikerna på fjärrvärmesidan uttryckte sig så här till mig nyligen: ”Är jag inte bekväm eller känner mig osäker på ett specifikt arbete, tar jag hjälp. Jag känner en trygghet i att arbetsledningen står bakom mig. Jag gör riskanalyser dagligen innan jag påbörjar ett jobb”.

Energibranschen är inne i en snabb och omfattande förändring. Det är en omställningsresa som skrämmer en del – men som flertalet ser som spännande utmaningar. Varberg Energi är därför mitt uppe i att höja kompetensen hos våra drifttekniker. Samtliga ska vara certifierade pannoperatörer före årets slut.

Ett modernt företag som vill ligga i framkant måste hela tiden jobba med ständiga förbättringar alla dagar i veckan. Varberg Energi är inget undantag. Visst identifierar vi brister och det finns säkert exempel på misstag, men vi lär av dessa och tittar framåt.

Alla våra produktionsanläggningar uppfyller gällande myndighetskrav. Vi har de rutiner som krävs för att klara det löpande arbetet med hög säkerhetsmarginal. Därtill kommer det egna ansvaret hos medarbetarna. Utöver skriftliga rutiner för våra dagliga arbetsmoment, tas en arbetsorder fram för underhållsarbeten. Genomgång av riskerna är där det viktigaste innan dessa påbörjas.

Medarbetarna ska känna glädje och stolthet över Varberg Energi. Det ska vara roligt att gå till jobbet. Likaså ska kunderna känna förtroende för våra medarbetare. Internt kommer dialogen att fortsätta kring våra arbetsförhållanden. Ifall tveksamheter råder, ska dessa åtgärdas. Det ska vara ett diskussionsklimat präglat av högt i tak.

 

Karin Hallström
Affärsområdeschef Energi