100% fossilfria 2021
2020-05-06

100% fossilfria 2021

De flesta i dagens samhälle är väl medvetna om och har klimatfrågan högt upp på agendan. Det gäller både oss som företag, organisationer och människorna i samhället. De allra flesta försöker att bidra på olika sätt. Vårt mål är att vara fossilfria år 2021.

Varberg Energi har valt att arbeta med att följa upp sina utsläpp och sin miljöpåverkan genom att rapportera klimatpåverkan i vårt klimatbokslut. Denna rapport baseras på den internationella metoden Greenhouse Gas Protocol - Scope 1, 2 och 3. Många företag använder sig av samma metod och det underlättar vid jämförelser mellan olika företag och organisationers klimatpåverkan och förbättringsarbete. Här kan du läsa mer om GHG-protokollet https://ghgprotocol.org/.

När vi på Varberg Energi säger att vi är fossilfria menar vi inom vår egen verksamhet vid normala driftsförhållanden. Här har vi lättast att påverka och göra förbättringsåtgärder. 

Kort om våra olika åtgärder: 

Direkta utsläpp från egen verksamhet (Scope 1)

Vi använder biobränslen i fjärrvärmeproduktionen i form av flis, pellets, briketter, bioolja och biogas. Vi har egen elproduktion med vind, vatten och sol. Våra fordon körs på el, biodiesel och naturgas som snart byts ut till biogas. Tre elcyklar finns att låna istället för bilar - ett hållbart och smidigt sätt att förflytta sig i centrala Varberg.  

Indirekta utsläpp från inköpt energi (Scope 2)

Restvärme från Södra Cell Värö är basen i vårt centrala fjärrvärmesystem. Vi köper även fossilfri ånga från Södra Cell Värö när efterfrågan på fjärrvärme är som störst. Vår egen elanvändning i våra fastigheter och till våra processer är fossilfria. Vi använder vår egenproducerade el i våra processer.

Indirekta utsläpp som verksamheten ger upphov till (Scope 3)

Vi säljer tjänster som solcellspaket och laddplatser för elbilar. Vid upphandling av maskin- och transporttjänster har vi sedan länge ställt miljökrav på uppdragstagarens fordon. Våra biobränslen till fjärrvärmeproduktionen levereras från vårt närområde och leverantörerna kan redogöra för transportens klimatpåverkan. Asktransporter går antingen tillbaka till leverantören för återföring i skogen alternativt till jordförbättringsmedel. 

Varberg Energi har byggt laddplatser för elfordon på vår egen parkering, så besökare och vår personal kan ladda sina elbilar. Vi har även bidragit till publika laddplatser i Varbergs stad. Vår personal har också möjlighet att leasa miljöfordon, som förmånsbilar. 

Åtgärder vi planerar att utföra under 2020 för att vara 100% fossilfria

  • Reducera fossila bränslen i egna transporter, genom att byta fordonsgas (en blandning av naturgas/biogas) till biogas med grön gasväxling
  • Byta ut fordon som laddas med el för korta sträckor men som främst körs med bensin. 
  • Ta bort eldningsoljan i en av våra panncentraler. Den används endast som reserv och inte vid normal drift. 
  • Informera om vikten av att tanka biodiesel i alla dieselbilar och biogas i gasbilar.  

Slutsats

Med de åtgärder som skall utföras under 2020 kommer Varberg Energi under normala driftförhållanden att vara till 100% fossilfria år 2021.