Din kundcentral

Din kundcentral

Varberg Energi strävar efter att tillgodose och upprätthålla bästa möjliga leveranssäkerhet och leveranskvalitet till våra abonnenter på fjärrvärmenätet.

Målet är att säkerställa en tryggad leverans av högvärdig värmeenergi till alla våra abonnenter oavsett årstid och utetemperatur.

Varberg växer som aldrig förr och det är en förmån för oss att få leverera fjärrvärme till allt fler anslutna privatpersoner och näringsidkare, vilka bidrar till ett hållbart samhälle via sitt val av fjärrvärme som uppvärmningsform!

I vår strävan mot högsta möjliga leveranssäkerhet kan våra anslutna abonnenter bidra stort för att hjälpa varandra och Varberg Energi till en stabil värmeleverans.

Under den kalla årstiden kan alla anslutna abonnenter medverka till att frisätta kapacitet i fjärrvärmenätet, på så vis hjälps vi gemensamt åt att nå en tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar lösning.

Den enkla åtgärd som Ni som abonnent kan bidra med är att säkerställa en stabil och låg returtemperatur från fjärrvärmecentralen till fjärrvärmenätet.

En låg returtemperatur innebär i praktiken att fjärrvärmevattnet avkyls på ett bra sätt i fjärrvärmecentralen.

En låg returtemperatur medför många fördelar för fjärrvärmeleveransens förutsättningar:

 • Minskat behov av flöde i fjärrvärmenätet, med bibehållen tillgänglig värmeeffekt.
 • Fler abonnenter ges möjlighet att ansluta sig till befintligt nät.
 • Minskat elenergiuttag för nätcirkulationspumparna.
 • Förbättrad verkningsgrad i produktionsanläggningen.

Om returtemperaturen kan sänkas med 10°C innebär det att det erforderliga flödet av fjärrvärmevatten i rörledningen kan reduceras med 20 %

Som en stimulans för Varberg Energis abonnenter att aktivt verka för en sänkning av returtemperaturen kommer Varberg Energi under 2022 att införa en flödespremie som ett tack till de kunder som har uppnått en god avkylning i sina fjärrvärmecentraler.

För de abonnenter som har en mindre väl optimerad anläggning, med hög returtemperatur, kommer premien att ha en omvänd inverkan.

I Energiföretagen norm, F:101 (som kan laddas ned från Energiföretagens hemsida) finns mer att läsa om kraven på primär returtemperatur från fjärrvärmecentraler.

Som en hjälp för våra abonnenter har Varberg energi upprättat detta dokument med tips för hur Ni som abonnent själv kan kontrollera den primära returtemperaturen och även lämpliga kontroller som kan utföras på de sekundära systemen.

Ett riktvärde för bra avkylning är att returtemperaturen underskrider 40°C vintertid vid ett tillfälle då inget tappvarmvatten förbrukas.

Den aktuella returtemperatur som genererar en premie kommer att justeras utifrån ett uppmätt medelvärde varje månad och kommer att variera över tid.

Varberg Energis tjänster

Uppmärksamma gärna att Varberg Energi i dagsläget erbjuder ett serviceavtal till de abonnenter som önskar.

Inom en framtid avser Varberg Energi även att lansera en tjänst som innebär att Varberg Energi fjärrövervakar och felavhjälper fjärrvärmecentraler för abonnenter som väljer att ansluta sig till denna tjänst.

För att utföra reparationer och förbättringsåtgärder på primär och sekundärsystemen rekommenderas att alltid ta kontakt med en fackman.

Varberg Energi kan vara behjälpliga med att lämna kostnadsförslag och utföra kontroller och åtgärder på primärvärmesystemet och fjärrvärmecentraler, fråga oss gärna.

 

Att kontrollera avkylningen i fjärrvärmecentralen

Utetemperaturen bör understiga 0°C vid kontrolltillfället.

 • Leta upp energimätarens display, den sitter antingen på flödesmätaren på returledningen från fjärrvärmecentralen alternativt på en vägg, kabelstege eller pelare i samma rum.
 • Stega er fram genom de olika mätvärdena via knapparna på displayen till dess att aktuell returtemperatur kan avläsas.
 • Om temperaturen överstiger 40°C finns det sannolikt ett behov av temperatursänkande åtgärder.

Observera att rör och armaturer är heta, berör inga metalldelar av installationen med händer eller armar!

grå display med returtemperatur 45 grader inringad
Exempel på avläst returtemperatur, 45°C (displayens utseende kan variera för olika mätartyper)

 

Sekundära värmesystem, allmänt

Sekundärsystemets vattenkvalitet bör säkerställas.

Magnetit

Magnetit är en svart järnoxid som bildas i cirkulerande värmesystem. Magnetit bildas främst av syret i vattnet som omvandlar järn från radiatorer och andra installationer i värmesystemet till järnoxid.

Närvaron av syre minskar allt eftersom korrosionen fortlöper men vid påfyllning av nytt syrerikt vatten i systemet startar processen på nytt. Varje gång som systemet fylls på tillsätts nytt syre till systemet, vilket påskyndar korrosion.

Magnetithaltigt vatten förorsakar bland annat följande problem:

 • Det försmutsar värmeväxlare med försämrad värmeöverföringsförmåga och sämre avkylning som följd.
 • Det kan medföra att t.ex. radiatorventiler kärvar och fastnar.
 • Magnetit är starkt magnetiskt och kan skapa problem för t.ex. cirkulationspumpar där magnetiten fastnar i permanentmagneternas magnetfält.
 • Energiförbrukningen i huset ökar och systemet blir mindre pålitligt.

Installation av ett kombinerat magnetit- och partikelfilterhjälper till att rena systemet från skadliga föroreningar.

Tillse att silar och filter i sekundärsystemet är hela och rengjorda.

styrventil med beläggning av magnetit invändigt
Styrventil med invändig beläggning av magnetit.

Syreinnehåll och PH-värde

Vattnets syreinnehåll och pH-värde påverkar korrosion som kan leda till dyra skador i systemet.

Påfyllning

Protokollför hur ofta sekundärsystemet behöver fyllas på, på så sätt kan små läckor upptäckas i ett tidigt skede.

Kontrollera expansionskärlets kondition och förtryck enligt tillverkarens anvisningar.

Ett expansionskärl utan förtryck är helt ”stumt”.  Vattnet expanderar då ut genom systemets säkerhetsventil istället, vilket medför att systemet behöver fyllas på ofta.

 

Radiatorsystem

Om byggnaden värms via ett radiatorsystem bör radiatortermostaternas och radiatorventilernas funktion kontrolleras.

Trasiga radiatortermostater och radiatorventiler, som inte stänger helt, medför en dålig avkylning av värmevattnet genom radiatorn. Samtidigt ökar systemets energiförbrukning då rumstemperaturen kan tillåtas att stiga okontrollerat.

Cirkulationspumpen för radiatorkretsen kontrolleras. Om pumpen går med ett för högt varvtal (högt flöde) medför det en sämre avkylning i radiatorerna samtidigt som risken för störande ljud föreligger och pumpens elförbrukning ökar markant.

Den sekundära returtemperaturen från radiatorsystemet till fjärrvärmecentralen bör alltid understiga 40°C oavsett utetemperatur.

(Gäller för ett traditionellt värmesystem dimensionerat för tillopp 60°C och retur 40°C vid dimensionerande utetemperatur.)

Om radiatorsystemet inte är injusterat på rätt sätt kan detta leda till att enstaka rum kräver en onödigt hög framledningstemperatur i systemet. I ett väl injusterat radiatorsystem erfordras det normalt en lägre framledningstemperatur för att nå behagligt klimat i samtliga rum. Värmeförlusterna från rör, stammar och schakt minskar om systemet är injusterat, samtidigt som värmevattnet får en bättre avkylning i alla radiatorer.

 

Golvvärmesystem

Golvvärmesystem betjänas normalt av en separat shunt som tillser att framledningstemperaturen hålls låg, för att inte systemet och golvmaterialet skall ta skada.

Det är viktigt att shuntarna, reglercentraler och temperaturgivare kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa funktionen.

Golvvärmesystem arbetar med mycket låga flöden, en noggrann injustering av systemen är en förutsättning för bästa inneklimat och ekonomi.

Det är sällan ett problem med höga returtemperaturer i en golvvärmeanläggning. I en normalt fungerande installation bör den gemensamma returtemperaturen från golvvärmefördelaren aldrig överstiga 35°C.

 

Rundgångar och handdukstorkar

En bidragande orsak till hög returtemperatur är inte sällan rundgångar i sekundärsystemet.

Rundgångar kan vara installerade för att medföra bättre driftbetingelser för gamla typer av cirkulationspumpar, oljepannor eller värmepumpanläggningar.

Rundgångarna kan ha blivit kvarlämnade efter att primär värmekälla och cirkulationspumpar har blivit utbytta sedan många år tillbaka.

Handdukstorkar är en form av rundgång mellan tillopp och retur, som medför dålig avkylning av vattnet i sekundärsystemet.

 

Fläktluftvärmare och ridåvärmare

Vissa större lokaler kan vara utförda med fläktluftvärmare och/eller ridåfläktar som rumsvärmare.

Värmarnas luftfilter behöver rengöras regelbundet för att luftflödet genom värmaren inte skall hindras. Saknas luftfilter kan värmaren ibland kompletteras med detta i efterhand.

Om ett filter saknas samlas smuts i värmebatteriets lameller. Rengör värmebatteriet enligt tillverkarens anvisningar.

Om luftflödet genom värmaren hindras blir avkylningen av vattnet genom batteriet dålig.

Havererade fläktar eller defekt reglerutrustning kan göra att värmevatten som passerar genom värmebatteriet i princip blir utan helt utan avkylning.

Tillse att en injustering av hela systemet är utförd, och att styrventilen stänger helt när inget värmebehov föreligger i lokalen.

Vissa ridåvärmare är utrustade med en bypass för att varmt värmevatten alltid skall finnas tillgängligt vid värmaren när t.ex. skjutdörrar öppnas. Flödet över bypass-ventilen skall kontrolleras så att flödet inte är onödigt stort.

 

VVC

Värmeväxling mot enbart tappvarmvatten ger normalt en primär returtemperatur som understiger 22°C under tiden som tappningen av varmvatten pågår.

När inget tappvarmvatten förbrukas och inget värmebehov föreligger i fastigheten är det returtemperaturen från VVC-kretsen som avgör hur hög den primära returtemperaturen blir.

Här kan Ni som fastighetsägare tillse att VVC-kretsen är rätt injusterad och att VVC-kretsens returtemperatur håller sig inom Boverkets krav på den temperaturnivå som skyddar mot tillväxt av Legionella i tappvattensystemet.

 

Fjärrvärmecentralen

Bedöm fjärrvärmecentralens allmänna skick:

 • Förekommer det synlig korrosion, missljud eller läckor?
 • Rör sig styrventilernas ställdon tyst och mjukt?
 • Är rörisoleringen torr och i bra skick?

 Ställdonen skall vara ändlägeskalibrerade mot styrventilens aktuella slaglängd för att fungera på rätt sätt. Ställdonen skall också ha en ställtid som är anpassad för den aktuella funktionen, snabb reglering för tappvarmvatten och långsam reglering av värme sekundär-systemet.

Reglerförloppet intrimmas i reglercentralen medan den minsta uppnåbara ställtiden begränsas av ställdonens utväxling och motorbestyckning.

Intrimningen av reglerförloppet bör kontrolleras med givna intervall. Felaktig intrimning kan medföra en instabil reglering som orsakar ojämn tappvarmvattentemperatur, slitage på ventiler och ställdon samt okontrollerbara svängningar i fjärrvärmenätet.

Ställdonet som reglerar styrventilen för tappvarmvatten skall vara utrustat med fjäderåtergång som stänger ventilen i händelse av spänningsbortfall, som ett skydd mot skållningstemperatur på tappvarmvattnet.

Fjärrvärmecentralen innehåller ett antal temperaturgivare som kan förlora sin noggrannhet över tid. Temperaturgivarna utgör reglercentralens ”känselsinne” och indata från temperaturgivarna är avgörande för att reglercentralen skall ta rätt beslut i alla förekommande driftfall.

Temperaturgivarnas avlästa värde kan jämföras med t.ex. en termometer eller ett handhållet mätinstrument med jämna mellanrum för att säkerställa funktionen.

Tillse att temperaturgivarna är placerade på ett representativt ställe, även utetemperaturgivaren.

Kontrollera att reglercentralens temperaturkurva är rätt injusterad för den aktuella fastighetens värmetröghet och klimatskalets prestanda.

Tillse att cirkulationspumpar för VVC och värme sekundär är injusterade, går i rätt driftläge och motsvarar de aktuella systemens systemkurva.

Finns det aktiva larm i reglercentralen bör dessa åtgärdas utan dröjsmål.

Varberg Energi rekommenderar att fjärrvärmecentralens reglercentral/ DUC är uppkopplad mot ett överordnat system så att eventuella larm kan upptäckas utan dröjsmål.

Larm är en viktig funktion för att minska risken för personskador, kostsamma reparationer och förargliga avbrott i värme- och tappvarmvattenförsörjning.


 

Följande temperaturer bör, som minst, övervakas aktivt och vara kopplade till ett larm i överordnat övervakningssystem:

Tappvarmvatten ut från centralen

För varmt tappvarmvatten utgör risk för skållning vid tappstället, för kallt tappvarmvatten medför risk för tillväxt av Legionella i systemet. Boverkets fastställda temperaturgränser gäller för alla fastigheter.

 

Returtemperatur VVC-krets

Boverkets byggregler ställer krav på den lägsta tillåtna temperaturen i tappvarmvattensystemet för att skydda mot Legionellatillväxt. Normalt återfinns den kallaste systemtemperaturen för tappvarmvatten där VVC-returen ansluter till fjärrvärmecentralen.

 

Värme sekundär, tillopp och retur

Hög returtemperatur visar att värmesystemet är bristfälligt injusterat. Det ökar fastighetens energiförbrukning och leder till en ökad primär returtemperatur.

Larm bör också skickas om tilloppstemperaturen hamnar utanför aktuellt börvärde under en längre tidsperiod, för att säkerställa husets klimatkomfort och energieffektivitet.

 

Rör som utgör tillopp till värmeväxlare i centralen skall vara försedda med silar:

 • Returledningen från sekundärt värmesystem
 • Kallvattenledningen till tappvarmvattenvärmeväxlaren
 • Primärvärme tillopp till fjärrvärmecentralen

Silarna skall rengöras med bestämda intervall. Silen på primärsidan får dock endast rengöras av Varberg Energi.

 

Markvärme

Både för fastighetsägare och företagare med processutrustning som på egen ambition önskar att göra något ytterligare för att reducera returtemperaturen till fjärrvärmenätet, finns det flera exempel på finurliga lösningar.

En sådan lösning kan t.ex. vara att använda fjärrvärmereturen för att hålla gångbanor, entréer, cykelbanor, ramper och körytor för fordon snö- och isfria vintertid.

En markvärmeinstallation minskar inte bara risken för olyckor utan leder i förlängningen till mindre miljöpåverkan via minskad användning av isbekämpningsmedel och fossilt bränsle för skottningsfordon.

 

Processutrustning

För processutrustning som använder fjärrvärme som primär värmekälla finns det inga generella råd att ge.

Processutrustning kan till exempel innefatta lackeringsverksamhet, plastindustri, torkning, simhallar, impregnering eller andra applikationer.

Här rekommenderar Varberg Energi att abonnenten tar kontakt med en sakkunnig person för rådgivning i varje specifikt fall.

 

Driftövervakning med M-bus

Med en M-bus-anslutning får du hem mätvärden för energi, flöde, effekt och primärtemperaturer från din fjärrvärmeanläggning.

Du får koll på hur mycket energi du använde vid ett visst tillfälle, du kan optimera driften, övervaka och göra uppföljningar i ditt eget drift- och övervakningssystem.

M-bus är en datautgång som vi installerar i vår fjärrvärmemätare. Datasignalen som den skickar kan användas för att hämta mätvärden från din fjärrvärmecentral till ditt eget system.

Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!