Auktoriserad elinstallatör

Elsäkerhetslagen innebär att alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör. Här finns även information om nya hålltider för anslutningar från 1 september 2021.

Elinstallationsföretaget måste ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få bedriva elinstallationsarbete och ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register. Detta för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

För dig som vill läsa mer besök Elsäkerhetsverket webbplats.

Elsäkerhetsverket

 

OBS! Just nu får vi in ett stort antal ärenden, speciellt avseende solcellsanläggningar. Det här innebär att vi inte hinner hantera inskickade ärenden i samma takt som vi normalt kan göra.

Räkna alltså med betydligt längre handläggningstid än vanligt för de ärenden som skickas in.

 

För- och färdiganmälan

 • Elinstallationsarbete som kräver ny eller ändrad servis eller större utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning ska föranmälas skriftligt av elinstallationsföretaget till oss innan arbetet får påbörjas.
 • Elinstallationsarbete enligt första punkten samt arbete som avser mätarsäkring eller mätanordning ska skriftligen färdiganmälas av ett elinstallationsföretag till oss.

Vi använder oss av www.foranmalan.nu för registrering av för/färdiganmälan. Därigenom säkerställer vi också att auktorisationen är på plats. 

Föranmälan.nu

För privatpersoner

Den första juli 2017 trädde en ny Elsäkerhetslag i kraft som nu innebär att alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör.

Elinstallationsföretaget måste ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få bedriva elinstallationsarbete och ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register. Detta för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. 

Länk till Elsäkerhetsverkets hemsida och mer information (öppnas i nytt fönster)

 


Nya hålltider för ärenden från 1 september 2021

Vi kommer att sjösätta en hel del förändringar vad gäller hålltider för ärenden. De nya tidsgränserna kommer att tillämpas utan undantag och syftar till att kunderna tidsmässigt ska få en rättvis behandling och att vi får rimlig tid att genomföra projekten.

För att kunna säkerställa leverans till slutdatum inför vi dessa ledtider från och med 1 september 2021. Föranmälan/beställning ska vara oss tillhanda enligt följande:

Inom område med befintligt elnät

”Inom område med befintligt elnät” innebär ett område där det finns ett färdigt elnät, t ex ett industriområde med färdig infrastruktur, eller en dito färdig villagata, där kapacitet finns.

 • Nyanslutning 16A till 63A senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Nyanslutning 80A till 200A senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Nyanslutning 250A till 1000A senast 12 månader innan önskat tillkopplingsdatum.

 • Servisändring el utökning t o m 63A senast 3 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Servisändring el utökning 80A till 200A senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Servisändring el utökning 250A till 1000A senast 12 månader innan önskat tillkopplingsdatum.

 • Anmälan av produktionsanläggning senast 8 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.

 • Tillfällig anläggning mellan 25A och 200A senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Tillfällig anläggning mellan 250A och 1000A senast 3 månader före önskat tillkopplingsdatum
  (tillfällig anläggning kan skickas in som både för- och färdiganmälan samtidigt).

Inom område utan befintligt elnät

”Inom område utan befintligt elnät” innebär att närmaste anslutningspunkt ligger långt ifrån och innebär en större arbetsinsats från vår sida, att vi till exempel behöver sätta en ny transformatorstation eller begära tillstånd från berörda myndigheter.

 • Nyanslutning senast 12 månader innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Tillfällig anläggning senast 6 månader innan önskat tillkopplingsdatum (tillfällig anläggning kan skickas in som både för- och färdiganmälan samtidigt).

 

 

Färdiganmälan

Färdiganmälan ska vara oss tillhanda enligt följande;

 • Nyanslutning senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Servisändring senast 3 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Montage produktionsmätare senast 2 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.
 • Säkringsändring senast 2 veckor innan önskat tillkopplingsdatum.


I de fall offert har begärts ska den av kunden påskrivna offerten bifogas i anmälan på www.foranmalan.nu.

Föranmälan.nu

 • Föranmälan avseende nyanslutning eller servisändring ska alltid bifogas en nybyggnadskarta eller likvärdig karta/ritning.
 • Anmälan om flerfamiljsbostad ska bifogas lista över mätarplatsers märkning.
 • Föranmälan avseende produktionsanläggning ska bifogas påskriven bilaga; ”Föranmälan produktion typ A”.

Större ändrade förutsättningar under projektets gång innebär att projekteringen får göras om, och kan då betyda att projekttiden förlängs.