Varberg Energimarknad AB:s Särskilda avtalsvillkor för näringsidkare och övriga juridiska personer

Varberg Energimarknad AB:s Särskilda avtalsvillkor för näringsidkare och övriga juridiska personer

Giltiga från och med 2014-06-01

Allmänt

I de villkor som anges i elhandelsavtalet med tillhörande avtalsvillkor förbinder sig Varberg Energimarknad AB (nedan VEMAB) att tillhandahålla och kunden att ta emot el. Vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor, för närvarande med beteckningen EL2012 N gäller också för leveransen. Se www.varbergenergi.se eller kontakta kundtjänst. Om avvikelser föreligger mellan Allmänna avtalsvillkor och de Särskilda villkoren i detta avtal, har de Särskilda villkoren företräde.
VEMAB ansvarar inte för försenad leveransstart som beror på att kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter.

Kreditprövning

VEMAB äger rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning vid förfrågan om nytt elhandelsavtal.

Avgifter, skatter och priser

Energiavgifter och priser framgår av Avtalsbekräftelsen. I priser enligt detta avtal inkluderas balanstjänsten. Avtalet omfattar inte elnätavgifter. Till elpriset tillkommer kostnader för vid var tid gällande energiskatt, moms och andra av myndigheter fastställda avgifter. Om myndighet under avtalstiden beslutar om förändringar i elcertifikatlagen eller andra pålagor har VEMAB rätt att justera priset i avtalet i motsvarande utsträckning även under pågående/innevarande bindningstid. En sådan prisändring ska meddelas kunden senast i samband med faktureringen. I det fall avgiften för elcertifikat inte ingår i priset anges detta särskilt.

För kund som hos Energimyndigheten registrerats som elintensivt företag bortfaller elcertifikatavgiften i priset för elleveransen. Kunden skall meddela VEMAB om registrering och avregistrering.

I de fall kund är berättigad till reducerad energiskatt tillhandhåller VEMAB blanketten ”Försäkran om industriell verksamhet” som Kund skall fylla i och skicka in till VEMAB.

Faktureringsvillkor

Avgifter, skatter och priser enligt ovan räknas från första leveransdagen och faktureras normalt varannan månad med en förfallodag på 15 dagar efter utskriftsdatum. Sker ej betalning i rätt tid förbehåller VEMAB sig rätten att debitera ersättning för skriftlig betalningspåminnelse.

Elöverföring och mätning

För överföring av el skall kunden ha ett separat avtal med elnätsföretaget. Leveransen mäts av elnätsföretaget i respektive uttagspunkt.

Avtalets giltighet

För kund med elanvändning > 150000 kWh gäller den volymen som angetts i avtalet + - 10 %. Understiger årsvolymen den angivna med mer än 10 % och kunden under avtalsperioden ej avtalat med VEMAB om förändrat uttagsmönster, har VEMAB rätt att debitera upp till avtalad volym. Överstiger volymen den avtalade med mer än 10 % och kunden ej avtalat med VEMAB om förändrat uttagsmönster, har VEMAB rätt att debitera överstigande volym. Detta justeras med det vid tidpunkten för första årsavläsning efter avtalsdatum gällande Tillsvidarepriset enligt VEMAB:s prislista.

Ersättning vid brytande av avtal

Om kunden ej fullföljer avtalet under hela avtalstiden, vilken framgår av Avtalsbekräftelsen, har VEMAB rätt att ta ut en ersättning. Ersättningen ska utgöra 10 öre/kWh, på den volym som avser återstående avtalstid, där volymen utgår från den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen på anläggningen. Om anläggningen saknar avlästa värden för fastställande av årsförbrukning ska beräkningen i stället utgå från avtalad leveransvolym. Ersättning utgår dock med lägst 750 kr. Moms tillkommer.

Vid flytt

Avtalet är kopplat till juridisk person, anläggningsadress och anläggnings-ID. Vid kundens definitiva avflyttning från anläggningen, enligt Skatteverkets definition av flytt upphör avtalets bindning att gälla. Dock ska sedvanlig uppsägning göras. Nytt avtal kan tecknas på ny anläggningsadress enligt då gällande villkor.

Produktvillkor och giltighetstid

  • VIVA Bundet, VIVA Kombi & VIVA Vinter
    Avtalet gäller enligt specifikation på Avtalsbekräftelsen.
    Avtalen kan endast sägas upp vid avtalstidens slut eller vid definitiv flytt enligt Skatteverkets definition. Efter utgången avtalsperiod gäller VEMAB:s VIVA Rörligt alternativt VIVA Aktiv (vid timmätning) om inte annat avtal tecknats.
  • VIVA Rörligt & VIVA Aktiv
    Avtalet gäller enligt specifikation på Avtalsbekräftelsen.
    Avtalen gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på en (1) kalendermånad om inte annat avtal tecknas med VEMAB. Elpriset bestäms månadsvis för månadsavräknade anläggningar (VIVA Rörligt) och timvis för timavräknade anläggningar (VIVA Aktiv). Elcertifikatavgiften fastställs månadsvis efter aktuellt marknadspris och gällande kvotplikt. VEMAB äger rätt att ändra påslag, fast avgift och avtalsvillkor under förutsättning att Kunden underrättas med minst två (2) månaders varsel.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parter. Om tvisten inte kan lösas skall den avgöras i allmän domstol.