Om kunden inte betalar

Varje år skickar vi ut ca 220 000 fakturor. De flesta betalas i tid, men tyvärr betalas nästan
10 % för sent. En obetald faktura leder till merarbete och merkostnader i form av kravhantering, inkassoärenden och avstängning av leveranser.

Man har 20 dagar på sig från att Varberg Energi har avsänt fakturan att betala den och man har fram till fakturans förfallodag att kontakta oss om något är oklart eller felaktigt. Betalningen ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen som finns angiven på fakturan. Detta är enligt gällande avtalsvillkor. Tänk på att det kan ta upp till tre-fyra dagar från det att man betalat till att vi har pengarna på vårt konto beroende på vilken banktjänst man har använt för betalningen. 

Observera att vi inte har kassafunktion för att ta emot kontant betalning.

Krav och inkasso
Efter fakturans förfallodag skickar vi ut en påminnelse. Påminnelsen skickas ut cirka 1 vecka efter förfallodagen och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor som debiteras på nästa faktura. Även dröjsmålsränta tillkommer. Efter ytterligare en tidsfrist skickar vi enligt Ellagens 11 kapitel 3§ en "uppmaning att vidta rättelse". Denna åtgärd kostar 200 kr (detta gäller konsumenter som regleras i ellagen). Totalt är då merkostnaden uppe i 250 kr.

Om man trots tidigare uppmaningar inte betalar de förfallna räkningarna kommer i enlighet med ellagens kapitel 11, §4 en anmodan att delges (delgivningskvitto/stämningsman) med en uppmaning om att betala förfallen skuld inom tre veckor (för näringsidkare gäller andra regler - se leveransavtal EL 2012 N). Av underrättelsen framgår att leveransen av el kan avbrytas vid utebliven betalning.

Meddelande till socialnämden
Enligt Ellagen ska vi också i samband med delgivningen meddela socialnämnden i kommunen om att betalning uteblivit för el och att elleveransen kommer att avbrytas om skulden inte betalas. Leveransen av el kan därefter avbrytas om inte socialnämnden inom tre veckor meddelat att de tar på sig betalningsansvaret för skulden. 

Frånkoppling
Om ovanstående åtgärder inte leder till betalning eller en uppgörelse, frånkopplar elnätsföretaget därefter anläggningen. Detta är för att förhindra att skulden växer ytterligare. Återinkoppling sker först när man uppfyllt samtliga förpliktelser enligt avtalet. Detta innebär att man har erlagt ersättning för kapital, ersättning för våra kostnader i samband med från- och återkoppling och dröjsmålsränta. Dessutom kan vi ställa som villkor för återupptagen leverans att upp till fyra månaders förbrukning betalas i förskott eller motsvarande belopp deponeras som säkerhet.

Ytterligare åtgärder beträffande IT-tjänster
Om skulden kvarstår efter utgången tidsfrist på inkassokravet stänger vi av it-tjänsten. Återkoppling sker först då man uppfyllt samtliga förpliktelser samt erlagt ersättning för de merkostnader som uppstått i samband med frånkoppling och återkoppling.
| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.